Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 12:41

Chi phí dự phòng giảm giúp lợi nhuận quý 1/2023 của OCB tăng 17,7%

Trong quý 1, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 983 tỷ đồng, tăng 17,7% YoY nhờ tổng thu nhập tăng 4,8% nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 22,1%.

Chi phí dự phòng giảm giúp lợi nhuận quý 1/2023 của OCB tăng 17 | 7% |

Chi phí dự phòng giảm giúp lợi nhuận quý 1/2023 của OCB tăng 17,7%

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
ocb-20230503-0854.jpg

Tại thời điểm 31/3/2023, OCB có 6.046 cán bộ nhân viên làm việc tại ngân hàng mẹ, tăng 115 người so với đầu năm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Theo đó, lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần của ngân hàng.

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 40,9% YoY (tăng 1.314 tỷ đồng) nhưng chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự tăng đến 79,7% YoY (tăng 1.234 tỷ đồng) khiến thu nhập lãi thuần chỉ còn tăng 4,8% YoY (tăng 81 tỷ đồng), đạt 1.751 tỷ đồng. Tại quý 1, thu nhập lãi thuần chiếm 83,8% trong cơ cấu tổng thu nhập hoạt động của OCB.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, lần lượt 276,1% YoY (tăng 36 tỷ đồng) và 18,1% YoY (tăng 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, hai hoạt động này đóng góp còn khiêm tốn trong tổng thu nhập hoạt động của OCB với tỷ lệ lần lượt 2,3% và 6,2%.

Hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác đều ghi nhận tăng trưởng âm trong quý 1. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận giảm 3,7% YoY (giảm 5 tỷ đồng); Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 99,6% YoY (giảm 31 tỷ đồng) do ngân hàng giảm đầu tư kinh doanh chứng khoán so cùng; Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 32,5% YoY (giảm 19 tỷ đồng) do giảm thu nợ từ các khoản vay đã xử lý.

Kết thúc quý 1, OCB ghi nhận 2.090 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 4,1% YoY (tăng 82 tỷ đồng). Chi phí hoạt động tăng 3,6% YoY (tăng 27 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 21,1% (giảm 92 tỷ đồng) đã giúp lợi nhuận ngân hàng tăng 17,7% (tăng 148 tỷ đồng), đạt 983 tỷ đồng,

Giải trình về chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm so với cùng kỳ năm trước, OCB cho biết ngân hàng đã thực hiện trích lập dự phòng và ghi nhận số liệu phân nhóm nợ theo CIC vào báo cáo tài chính quý 1/2022 (thực hiện theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ban hành ngày 30/7/2021 và văn bản số 2156/NHNN-TTGSNH ngày 12/4/2022 của Ngân hàng Nhà nước.

ocb-kqkd-2023q1-0858.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2023 của OCB (đơn vị tính: tỷ đồng, %).

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của OCB đạt 199.141 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 31/12/2022; Tiền gửi của khách hàng 105.564 tỷ đồng, tăng 3,3%; Cho vay khách hàng 121.914 tỷ đồng, tăng 1,8%.

OCB đang có 4.045 tỷ đồng nợ xấu, tăng 51,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,32%, tăng 1,09 điểm phần trăm.

Hiện nay, cổ phiếu OCB đang giao dịch giá 15.650 đồng/cổ phiếu, giảm 13,1% so với đầu năm. Ở mức giá này vốn hóa của OCB đạt 21.439 tỷ đồng.

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/chi-phi-du-phong-rui-ro-tin-dung-giam-giup-loi-nhuan-quy-1-2023-cua-ocb-tang-177-d104858.html

Tin liên quan