Thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2024 / 4:27

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định quản lý vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.
| Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định quản lý vàng miếng | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

Theo đó, Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu.

 
Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát hành Kho quỹ gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ. 

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước. Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo: vnmedia.vn copy https://vnmedia.vn/kinh-te/202401/ngan-hang-nha-nuoc-sua-doi-quy-dinh-quan-ly-vang-mieng-90c2f2e/

Tin liên quan